مزایا و کاربردهای ارسال تبلیغات انبوه در واتساپ

ارتباط دوطرفه با مشتری

امکان پاسخدهی و افزایش بازخورد

جایگزین مناسب برای کاتالوگ/بروشور و …

اثرگذاری بالا

کاربرد ها