لیست قیمت ها

هزینه ارسال پیام در واتساپ
هزینه ارسال پیام در واتساپ

پکیج ساده

بدون تخفیف نقدی
750000تومان
750.000 تومان
 • 3 هـزار ارســال پیام واتـساپی
 • پنل پیامک رایگان (شارژ هدیه)
 • استخراج شماره رایگان از تلگرام
 • ارسال لینک سایت و اینستاگرام
 • گزارش کامل ارسال های واتساپ

پکیج پایه

151هزار تومان تخفیف
1250000تومان
1.099.000 تومان
 • 5 هـزار ارســال پیام واتـساپی
 • 151 هزار تومان تخفـیف نقـدی
 • استخراج شماره رایگان از تلگرام
 • ارسال لینک سایت و اینستاگرام
 • گزارش کامل ارسال های واتساپ

پکیج برنزی

301 هزار تومان تخفیف
2500000تومان
2.199.000 تومان
 • 10 هـزار ارســال پیام واتـساپی
 • 301 هزار تومان تخفـیف نقـدی
 • استخراج شماره رایگان از تلگرام
 • ارسال لینک سایت و اینستاگرام
 • گزارش کامل ارسال های واتساپ

پکیج نقره ای

551 هزار تومان تخفیف
3750000تومان
3.199.000 تومان
 • 15 هـزار ارســال پیام واتـساپی
 • 551 هزار تومان تخفـیف نقـدی
 • استخراج شماره رایگان از تلگرام
 • ارسال لینک سایت و اینستاگرام
 • گزارش کامل ارسال های واتساپ

پکیج طلایی

701 هزار تومان تخفیف
5000000تومان
4.299.000 تومان
 • 20 هـزار ارســال پیام واتـساپی
 • 701 هزار تومان تخفـیف نقـدی
 • استخراج شماره رایگان از تلگرام
 • ارسال لینک سایت و اینستاگرام
 • گزارش کامل ارسال های واتساپ

پکیج های تخفیف دار ارسال واتساپ همراه با تصویر

پکیج ساده

بدون تخفیف نقدی
1800000تومان
1.800.000 تومان
 • 6 هزار پیام واتساپ (+ تصویر)
 • پنل پیامک رایگان (شارژ هدیه)
 • استخراج شماره رایگان از تلگرام
 • ارسال لینک سایت و اینستاگرام
 • گزارش کامل ارسال های واتساپ

پکیج پایه

300هزار تومان تخفیف
3300000تومان
3.000.000 تومان
 • 11 هزار پیام واتساپ (+ تصویر)
 • 300 هزار تومان تخفـیف نقـدی
 • استخراج شماره رایگان از تلگرام
 • ارسال لینک سایت و اینستاگرام
 • گزارش کامل ارسال های واتساپ

پکیج برنزی

450 هزار تومان تخفیف
48000000تومان
4.350.000 تومان
 • 16 هزار پیام واتساپ (+ تصویر)
 • 450 هزار تومان تخفـیف نقـدی
 • استخراج شماره رایگان از تلگرام
 • ارسال لینک سایت و اینستاگرام
 • گزارش کامل ارسال های واتساپ

پکیج نقره ای

600 هزار تومان تخفیف
6300000تومان
5.650.000 تومان
 • 21 هزار پیام واتساپ (+ تصویر)
 • 650 هزار تومان تخفـیف نقـدی
 • استخراج شماره رایگان از تلگرام
 • ارسال لینک سایت و اینستاگرام
 • گزارش کامل ارسال های واتساپ

پکیج طلایی

یک میلیون تومان تخفیف
9300000تومان
8.300.000 تومان
 • 31 هزار پیام واتساپ (+ تصویر)
 • 1 میلیون تومان تخفـیف نقـدی
 • استخراج شماره رایگان از تلگرام
 • ارسال لینک سایت و اینستاگرام
 • گزارش کامل ارسال های واتساپ
 
بازاریابی و تبلیغات واتساپ